WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น