กิจกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯเยี่ยมชม หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ (Ronald McDonald Dental Care Unit) ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯเยี่ยมชม
หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์
(Ronald McDonald Dental Care Unit) ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชม หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ (Ronald McDonald Dental Care Unit) ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ให้บริการด้านทันตสุขภาพ ทั้งด้านการรักษาและป้องกัน ให้กับเด็กด้อยโอกาสและยากไร้ในถิ่นทุรกันดารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย, กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ และ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์  ประเทศไทย โดยมี ม.ร.ว.          จิยากร เสสะเวช (ที่ 4 จากขวา) กรรมการอำนวยการและผู้บริหารโครงการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย, ศ.ทพญ. มาลี อรุณากูร (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณวิชา พูลวรลักษณ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย, มร. เฮสเตอร์ ชิว (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย พล.ต.อรรถธา รัตน์อ่อน (ที่ 2 จากซ้าย)  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กรมกิจการพลเรือนทหาร, พล.ท. บุณยรักษ์ พูนชัย (ที่ 3 จากซ้าย) เจ้ากรมแพทย์ทหารบก, พล.ร.ท.พันเลิศ แกล้วทนงค์ (ที่ 4 จากซ้าย) เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พล.อ.ท. สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก (ที่ 5 จากซ้าย) เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เฝ้าฯรับเสด็จ ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย


รายชื่อบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา
1. ศ.ทพญ. มาลี อรุณากูร :
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. พล.ต.อรรถธา รัตน์อ่อน : รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กรมกิจการพลเรือนทหาร
3. พล.ท. บุณยรักษ์ พูนชัย : เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
4. พล.ร.ท.พันเลิศ แกล้วทนงค์ : เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
5. พล.อ.ท. สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก : เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
6. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
7. ม.ร.ว. จิยากร เสสะเวช :
    กรรมการอำนวยการและผู้บริหารโครงการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
8. คุณวิชา พูลวรลักษณ์ : ประธานกรรมการมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย
9. มร. เฮสเตอร์ ชิว : รองประธานกรรมการมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย
10. คุณขวัญจิตร เนตรประภา : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) จำกัด


ย้อนกลับ

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Meet our

Families