• มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พ.ศ. 2546 : บริจาคเงินสมทบโครงการมอบดวงตาแด่น้องผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 ให้กับศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

พ.ศ. 2547 : บริจาคเงินสมทบโครงการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี, กองทุนบัวหลวงรวมใจสู้ภัย, สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน เช่น มอบอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนนุชนารถอนุสรณ์ จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2548 : สนับสนุนโครงการนักเรียน นักศึกษา กยศ. ดีเด่น ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

พ.ศ. 2549 : จัดกิจกรรมการกุศลระดมทุน “วันเด็กโลก” เพื่อระดมทุนให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสหรือพิการเจ็บป่วย พร้อมมอบรายได้จากการจัดงาน "ยื่นมือ มอบใจในวันเด็กโลก 2549" เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

พ.ศ. 2553 : มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็มคิดส์สมาร์ท ให้แก่โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ของรัฐจำนวน 10 เครื่อง

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บ้านพักพิงฯ
เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก

ห้องสันทนาการเด็ก
หน่วยบริการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่