• มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

          ปัจจุบันมีเด็กจำนวนมากมีปัญหาสุขภาพฟันและช่องปากทำให้การเจริญเติบโตไม่ดี เนื่องจาก เด็กที่มีปัญหาฟันผุจะมีการติดเชื้อไปยังส่วนต่างๆในร่างกาย เช่น ตา, จมูก, ใบหน้า, คอ และหัวใจ อีกทั้งทันตแพทย์มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอกับการให้บริการอย่างทั่วถึง จึงเป็นเรื่องยากทั้งการรักษาและการป้องกัน การออกหน่วยให้บริการด้านทันตกรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. บริการสาธารณสุขปฐมภูมิให้กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ยากไร้ ในประเทศไทย
2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพให้กับเด็ก
3. ให้เด็กนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน
4. เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของเด็กในประเทศไทย


           หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่คันนี้เป็นโครงการระยะที่ 2 ออกให้บริการภายใต้ชื่อโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้จะออกให้บริการด้านทันตกรรมกับเด็กด้อยโอกาสและยากไร้ในพื้นที่ชนบททั่วประเทศ ตั้งแต่ มกราคม 2558 – ธันวาคม 2561 โดยมีพันธมิตรได้แก่

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บ้านพักพิงฯ
เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก

ห้องสันทนาการเด็ก
หน่วยบริการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่