• มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาข้อมูลของผู้เข้าชมและใช้บริการเว็ปไซต์ของมูลนิธิฯ และยินดีที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของมูลนิธิฯ แก่ผู้ใช้บริการตามรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้ โดยทางมูลนิธิฯ ขอให้ผู้ใช้บริการเว็ปไซต์ของมูลนิธิฯ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและแนวทางดำเนินการของมูลนิธิฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิฯ ได้รับจากการที่ท่านเข้าชม ใช้บริการหรือบริจาคเงินสนับสนุนโครงการผ่านทางเวปไซต์ของมูลนิธิฯ หรือโดยวิธีการอื่นใด

ชนิดของข้อมูลที่เก็บบันทีกและการใช้ข้อมูล

ในการที่ท่านเข้าใช้บริการ ลงทะเบียน ให้ข้อมูลหรือทำการติดต่อกับมูลนิธิฯ ทางเว็ปไซต์หรือด้วยวิธีการใดๆ มูลนิธิฯ อาจทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลหรือใช้เว็ปไซต์ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุถึงตัวตนของท่าน รวมถึง ชื่อและนามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต (ในกรณีบริจาคเงิน) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) เป็นต้น มูลนิธิฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านในการปรับปรุงพัฒนาเว็ปไซต์ หรือสำหรับงานอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ หรือเพื่อการส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ท่าน อาทิ ข้อมูลล่าสุดของมูลนิธิฯ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดบ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ แคมเปญระดมทุน และโครงการระดมทุนที่สำคัญของมูลนิธิฯ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและผู้บริจาคเงินจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลของมูลนิธิฯ การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจะถูกจำกัดเฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลนั้นในการดำเนินงานที่ชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิฯหรือเพื่อทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวตามความจำเป็นเท่านั้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบุคคลหรือบริษัทอื่น

มูลนิธิฯ อาจจ้างหรือร่วมงานกับบุคคลหรือบริษัทอื่นใดเพื่อดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ เช่น การช่วยเหลือจัดเก็บเงินบริจาค การจัดงานสนับสนุนโครงการระดมทุน การให้บริการด้านเทคนิคสำหรับเว็บไซด์ เป็นต้น บริษัทดังกล่าวอาจต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิฯ จัดเก็บในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้จะได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อดำเนินงานที่มอบหมายนั้นเท่านั้น

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ก่อตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและได้ขยายเครือข่ายความช่วยเหลือไปในหลายประเทศทั่วโลก โดยสำนักงานมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ที่ตั้งอยู่ในแต่ละประเทศในโลกนั้นมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน มูลนิธิฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า สำนักงานมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์แต่ละแห่งมีนโยบายความเป็นส่วนตัวในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน ทางมูลนิธิฯ จึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวเพิ่มเติม

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มูลนิธิฯ จะไม่ทำการจำหน่าย ถ่ายโอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลที่สามเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่าน

อย่างไรก็ตาม มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดที่มูลนิธิฯ จัดเก็บตามความจำเป็นหรือตามที่มูลนิธิฯ เห็นสมควรเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งหรือหมายของหน่วยงานราชการ หมายศาล คำสั่งศาล คำพิพากษาศาล หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย หรือเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการพิจารณาคดีความ การสืบพยานหรือเพื่อการปกป้องสิทธิใดๆ ของมูลนิธิฯ อันพึงมีตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อให้ความร่วมมือต่อการตรวจสอบในกระบวนการยุติธรรมหรือการบังคับใช้กฎหมาย หรือการสอบสวนเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน

การเข้าถึง

มูลนิธิฯ เป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่มูลนิธิฯ ได้รับจากการที่ท่านเข้าชม ใช้บริการหรือบริจาคเงินสนับสนุนโครงการผ่านทางเวปไซต์ของมูลนิธิฯ หรือโดยวิธีการอื่นใด ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานข้อมูลของมูลนิธิฯ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลที่มูลนิธิฯ ใช้ติดต่อท่านหรือรายละเอียดอื่นใด หรือต้องการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูลของมูลนิธิฯ หรือต้องการให้มูลนิธิฯ ลบข้อมูลหรือรายละเอียดอย่างหนึ่งอย่างใด หรือประสงค์ให้มูลนิธิฯ หยุดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือต้องการยกเลิกการรับอีเมลข่าวสาร กรุณาติดต่อมูลนิธิฯ ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเว็ปไซต์

คุกกี้ส์

คุกกี้ส์ คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซด์ถ่ายโอนไปยังฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของท่านในขณะเข้าชมเว็ปไซต์ (ในกรณีที่โปรแกรมเวปบราวเซอร์ท่านยินยอมการถ่ายโอน) เพื่อใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูล คุกกี้ส์ช่วยให้เว็บไซด์จดจำข้อมูลสำคัญเพื่อให้ท่านใช้งานเว็บไซด์ได้สะดวกมากขึ้น มูลนิธิฯ ใช้คุกกี้ส์สำหรับหลายวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์การเข้าชมเนื้อหาในเว็ปไซต์ของท่านเช่นเดียวกับเว็บไซด์อื่นๆ อาทิ การตรวจสอบจำนวนรวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ โดยไม่ระบุชื่อ มูลนิธิฯ อาจใช้คุกกี้ส์เพื่อให้ระบบจดจำท่านได้เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็ปไซต์ของมูลนิธิฯ อีกครั้ง ซึ่งมูลนิธิฯ อาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับไฟล์คุกกี้ส์ดังกล่าวได้

หากท่านไม่ต้องการบันทึกคุกกี้ส์หรือต้องการตั้งให้เวปบราวเซอร์แจ้งให้ท่านทราบเมื่อได้รับคุกกี้ส์ ให้ใช้เมนูตัวเลือกในอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ของท่าน โดยคลิกเมนู “ช่วยเหลือ” ในเวปบราวเซอร์ของท่านเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ส์ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ส์ทั้งหมดแล้ว ท่านอาจจะไม่สามารถใช้งานเครื่องมือหรือรูปแบบทั้งหมดบนเว็บไซด์ของมูลนิธิฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่น ๆ

ในการใช้เว็ปไซต์ของมูลนิธิฯ ท่านอาจถูกเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่นที่ไม่ได้ควบคุมหรือดำเนินการโดยมูลนิธิฯ หากท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านั้น ท่านควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายอื่นๆ ของเวปไซต์ดังกล่าว ซึ่งมูลนิธิฯ จะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายและการปฏิบัติของบุคคลหรือเว็ปไซต์อื่นแต่อย่างใด


เว็บไซด์ของสำนักงานอื่นและบ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์

สำนักงานของมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัล เฮาส์ บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ ห้องพัก โรนัลด์ แมคโดนัลด์ และหน่วยรถเคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพโรนัลด์ แมคโดนัล ที่อยู่ในเครือของมูลนิธิฯ ในแต่ละประเทศเป็นการดำเนินงานโดยสำนักงานมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัล เฮาส์ แต่ละแห่งและมีสถานะเป็นนิติบุคคลอิสระแยกจากกัน สำนักงานของมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัล เฮาส์ในหลายประเทศได้จัดทำเว็บไซด์เป็นของตนเอง หากท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของสำนักงานมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัล เฮาส์แต่ละแห่งเหล่านั้น กรุณาศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซด์นั้นๆ เพราะอาจมีข้อกำหนด เงื่อนไขและวิธีดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างออกไปจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

มูลนิธิฯ ได้เริ่มใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 มูลนิธิฯ สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขหรือวิธีดำเนินการตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในเวลาใดๆ ที่มูลนิธิฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การที่ท่านได้เข้าใช้บริการเว็ปไซต์ของมูลนิธิฯ ภายหลังที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว มูลนิธิฯ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวอันเป็นสาระสำคัญหรือกรณีที่มูลนิธิฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นการกระทบต่อสิทธิของผู้ใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญ มูลนิธิจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านทราบในหน้าเว็ปไซต์ของมูลนิธิฯ ต่อไป

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บ้านพักพิงฯ
เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก

ห้องสันทนาการเด็ก
หน่วยบริการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่