พันธกิจ

ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ค่านิยม

  • มุ่งเน้นช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและต้องการกำลังใจ
  • ยอมรับและชื่นชมในความหลากหลายของบุคลากรและโครงการของมูลนิธิฯที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก
  • ภูมิใจในประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ
  • บริหารมูลนิธิฯ ด้วยความโปร่งใส น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บ้านพักพิงฯ
เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก

ห้องสันทนาการเด็ก
หน่วยบริการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่